Pomożemy tobie sprawnie odzyskać zapłacony podatek VAT na terenie Unii Europejskiej.

Prowizję zapłacisz po otrzymaniu zwrotu.
Copyright by Biuro Rachunkowe Cash Flow
Projekt i wykonanie: CatProject
Jeżeli nabywałeś towary lub usługi na terenie Unii Europejskiej związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą należy Ci się zwrot podatku VAT zapłaconego na terenie kraju członkowskiego!

Zwrot VAT z zagranicy – PROCEDURA

Uzgadniamy wynagrodzenie za usługę (proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy). Ustalenie wynagrodzenia może nastąpić także na podstawie przesłanych przez klienta kopii faktur/paragonów (pocztą lub mailem) - dokonamy ich weryfikacji pod kątem możliwości odzyskania VAT i zaproponujemy nasze wynagrodzenie.

 • podpisujemy umowę.
 • klient dostarcza nam przygotowane przez nas pełnomocnictwa (opłata skarbowa 17zł)
 • klient dostarcza nam  kopie zagranicznych faktur, rachunków, paragonów.
 • sporządzamy wnioski o zwrot VAT i wysyła je do zagranicznych urzędów podatkowych
 • zagraniczne urzędy informują o przebiegu procedury rozpatrywania wniosków.
 • zagraniczne urzędy wydają decyzje.
 • klient otrzymuje zwroty VAT z zagranicy.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej?

Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

 

2.  Którzy podatnicy są uprawnienido ubiegania się o zwrot podatkuod wartości dodanej?

Podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

 • w państwie członkowskim zwrotu,na terytorium którego dokonywali nabycia towarów i usług bądź dokonywaliimportu do tego państwa,nie posiadali siedziby działalnościgospodarczej ani stałego miejscaprowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcjigospodarczych, albo, w przypadkubraku takiej siedziby lubstałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,
 • byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),
 • nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

3. Kto jest adresatem wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej?

Adresatem wniosku jest urząd właściwy w kraju zwrotu, zaś wniosek będzie składany za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w kraju siedziby.

 

4. Jaka jest rola polskich urzędówskarbowych w procedurze zwrotupodatku od wartości dodanej?

Zgodnie z art. 89 ust. 1i ustawy o podatkuod towarów i usług polska administracja podatkowa jest zobowiązanado sprawdzenia, czy wnioskodawcaw okresie, którego dotyczy wniosek,był uprawniony do uzyskania zwrotupodatku od wartości dodanej, a zatemczy:

1) był podatnikiem, o którym mowaw art. 15 ww. ustawy;
2) nie dokonywał wyłącznie dostawytowarów lub świadczenia usługzwolnionych od podatku innych niżtransakcje, do których stosuje sięart. 86 ust. 9 ww. ustawy;
3) nie był zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ww. ustawy.

Jeżeli polski urząd skarbowy potwierdzi uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej, to przekaże wniosek do kraju członkowskiego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku.

 

5. Jaki jest termin złożenia wniosku o zwrot podatku?

Nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

 

6. Jakie dokumenty należy złożyćwraz z wnioskiem o zwrot podatkuod wartości dodanej w sytuacji,gdy zażąda tego państwo członkowskie zwrotu?

Należy wówczas dołączyć faktury lubdokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie. Wymóg dostarczania załączników do wniosku jest określany przez kraj członkowski zwrotu. Należy wówczas dołączyć faktury lub dokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie.

 

7. Kiedy administracja podatkowa kraju zwrotu będzie kontaktować się z podatnikiem?

Administracja podatkowa kraju zwrotu będzie kontaktować się z podatnikiem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w różnych sytuacjach, np.:

 • potwierdzenia daty otrzymaniawniosku o zwrot podatku od wartościdodanej,
 • żądania informacji i dalszych dodatkowychinformacji dotyczącychzłożonego wniosku,
 • podjęcia decyzji o sposobie załatwieniawniosku.

 

8. W jakim terminie podatnik powinienotrzymać decyzję o sposobiezałatwienia wniosku?

Państwo członkowskie zwrotu powiadamiawnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania. Jeżeli administracja podatkowa krajuzwrotu zażąda dodatkowych informacjii dalszych dodatkowych informacji, decyzjapowinna być wydana do:

 • 4 miesięcy od dnia otrzymaniawniosku, w przypadku żądania dodatkowychinformacji,
 • 8 miesięcy od dnia otrzymaniawniosku, w przypadku żądania dalszychdodatkowych informacji.

 

9. Kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej?

Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

 

10. Którzy podatnicy są uprawnienido ubiegania się o zwrot podatkuod wartości dodanej?

Podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

 • w państwie członkowskim zwrotu,na terytorium którego dokonywali nabycia towarów i usług bądź dokonywaliimportu do tego państwa,nie posiadali siedziby działalnościgospodarczej ani stałego miejscaprowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcjigospodarczych, albo, w przypadkubraku takiej siedziby lubstałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,
 • byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),
 • nie byli zwolnieniod podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

11. Kto jest adresatem wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej?

Adresatem wniosku jest urząd właściwy w kraju zwrotu, zaś wniosek będzie składany za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w kraju siedziby.

 

12. Jaka jest rola polskich urzędówskarbowych w procedurze zwrotupodatku od wartości dodanej?

Zgodnie z art. 89 ust. 1i ustawy o podatkuod towarów i usług polska administracja podatkowa jest zobowiązanado sprawdzenia, czy wnioskodawcaw okresie, którego dotyczy wniosek,był uprawniony do uzyskania zwrotupodatku od wartości dodanej, a zatemczy:

4) był podatnikiem, o którym mowaw art. 15 ww. ustawy;
5) nie dokonywał wyłącznie dostawytowarów lub świadczenia usługzwolnionych od podatku innych niżtransakcje, do których stosuje sięart. 86 ust. 9 ww. ustawy;
6) nie był zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ww. ustawy.

Jeżeli polski urząd skarbowy potwierdzi uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej, to przekaże wniosek do kraju członkowskiego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku.

 

13. Jaki jest termin złożenia wniosku o zwrot podatku?

Nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

 

14. Jakie dokumenty należy złożyćwraz z wnioskiem o zwrot podatkuod wartości dodanej w sytuacji,gdy zażąda tego państwo członkowskie zwrotu?

Należy wówczas dołączyć faktury lubdokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie. Wymóg dostarczania załączników do wniosku jest określany przez kraj członkowski zwrotu. Należy wówczas dołączyć faktury lub dokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie.

 

15. Kiedy administracja podatkowa kraju zwrotu będzie kontaktować się z podatnikiem?

Administracja podatkowa kraju zwrotu będzie kontaktować się z podatnikiem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w różnych sytuacjach, np.:

 • potwierdzenia daty otrzymaniawniosku o zwrot podatku od wartościdodanej,
 • żądania informacji i dalszych dodatkowychinformacji dotyczącychzłożonego wniosku,
 • podjęcia decyzji o sposobie załatwieniawniosku.

 

16. W jakim terminie podatnik powinienotrzymać decyzję o sposobiezałatwienia wniosku?

Państwo członkowskie zwrotu powiadamiawnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania. Jeżeli administracja podatkowa krajuzwrotu zażąda dodatkowych informacjii dalszych dodatkowych informacji, decyzjapowinna być wydana do:

 • 4 miesięcy od dnia otrzymaniawniosku, w przypadku żądania dodatkowychinformacji,
 • 8 miesięcy od dnia otrzymaniawniosku, w przypadku żądania dalszychdodatkowych informacji.